In dit Informatieprotocol vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting 1874, gevestigd te Assendelft.

Onze contactgegevens zijn:

· Telefoon : 072- 52 72 62 0
· E-mail : secretariaat@obmfa.nl
· Website : www.stichting1874.nl
· KVK-nummer : 61978418
In dit document omschrijven we onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Heeft u na het lezen van de document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende doeleinden te kunnen realiseren:

– Het beoordelen en accepteren van donatie-aanvragen;
– Het behandelen van donates en het afwikkelen van het betalingsverkeer;
– Het voldoen aan de wettelijk gestelde verplichtingen;Wij maken bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

· Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
· Gegevens omtrent uw leeftijd, geslacht, burgerlijke staat.
· Financiële gegevens, waaronder uw bankrekening gegevens en gegevens.
· Identificatiegegevens, zoals een nummer of kopie van een identiteitsbewijs (alleen bij bepaalde dienstverlening).
Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij hanteren de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

· U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
· De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.
· De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
· De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde; wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en uw belangen; onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhoud van de relatie met u en de uitvoering van overeenkomsten die wij met andere partijen hebben gesloten.

Opslag en bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben en in ieder geval gedurende de looptijd van uw relatie of overeenkomst met ons. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal 5 jaar daarna behoudens andersluidende contractuele en/of wettelijke termijnen van toepassing zijn.

Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligentegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking op zowel fysiek als in digitaal opzicht. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van persoonsgegevens.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.